loading spinner

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Aarion Schoonmaakmarkt, gevestigd te Borne, KvK nr. 08145298 Veluwe en Twente, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden worden door ons op verzoek toegezonden.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Aarion Schoonmaakmarkt worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Aarion Schoonmaakmarkt ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Algemene voorwaarden van afnemer blijven buiten toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk andere voorwaarden dan die van Aarion Schoonmaakmarkt van toepassing hebben verklaard.

Artikel 2 - Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Aarion Schoonmaakmarkt zijn vrijblijvend en Aarion Schoonmaakmarkt behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Aarion
Schoonmaakmarkt. Aarion Schoonmaakmarkt is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Aarion Schoonmaakmarkt binnen bekwame tijd maar uiterlijk binnen tien (10) werkdagen mee na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3 - Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, Exclusief BTW en exclusief verzendkosten en behandelingskosten (indien van toepassing) tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
Balieleveringen voor particulieren geschieden alleen bij contante- of pinbetaling. Bestellingen via internet moeten vooraf worden voldaan o.v.v. het ordernummer, alvorens tot verzending wordt overgegaan.
Bedrijven en instellingen kunnen bestellingen vanaf € 25,- middels factuur voldoen. Daaronder gelden de bepalingen voor particulieren. Voor afwijkende regelingen kunt u contact met opnemen met Aarion Schoonmaakmarkt.
Voor uw bestelling geldt geen bestellimiet. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Aarion Schoonmaakmarkt.
Bij niet betalen bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1,5% per maand of indien de wettelijke rente hoger is, de wettelijke rente, (een gedeelte van een maand geldt daarbij steeds als volle maand) verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na een herinnering of een aanmaning door Aarion Schoonmaakmarkt bent u een bedrag van resp. vijf euro (€ 5,–) aan administratiekosten verschuldigd. Indien Aarion Schoonmaakmarkt tot incassomaatregelen overgaat, is afnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zijnde 15% van de opeisbare som met een minimum van € 35,–. Ingeval
Aarion Schoonmaakmarkt na aanzegging tot gerechtelijk incasso overgaat, is afnemer gehouden de reële kosten (niet slechts de zogenaamde geliquideerde kosten) te vergoeden die samenhangen met de betreffende maatregelen en procedures.
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Aarion Schoonmaakmarkt gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Aarion Schoonmaakmarkt.
Partijen sluiten voor betaling uitdrukkelijk het recht van beroep op verrekening en opschorting.
Gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde kosten en rente, dan tot voldoening van de langst openstaande factuur.

Artikel 4 - Levering
Levering geschiedt franco huis binnen een straal van 25 km. vanaf onze vestiging in Borne bij een netto orderbedrag boven € 500,- tenzij anders wordt overeengekomen.
Bij leveringen met een gewicht tot 20 kg. die onder het minimum bestelbedrag zijn of die buiten de genoemde regio van 25 km. vallen, wordt het totaalbedrag van de bestelling vermeerderd met € 12,50 voor behandelings- en verzendkosten.
Voor zwaardere leveringen verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met Aarion Schoonmaakmarkt.
Leveringen vinden normaal gesproken binnen 5 werkdagen plaats, nadat u besteld heeft.
Voor groothandel/tussenhandel gelden afwijkende bepalingen. Neem hiervoor contact op met Aarion Schoonmaakmarkt. De door Aarion Schoonmaakmarkt opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is, dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan afnemer.
Afnemer is verplicht een levering op een eerder tijdstip dan overeengekomen, evenals deelleveringen te aanvaarden.
Overschrijding van opgegeven levertijden komt bij wijziging van opdracht geheel voor rekening van afnemer en geeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst.
Kosten van verzending komen voor rekening van afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud
Afnemer draagt het risico voor alle schade die aan of door de geleverde zaken en/of diensten mochten ontstaan vanaf het moment van levering.
Geleverde zaken blijven eigendom van Aarion Schoonmaakmarkt totdat afnemer al hetgeen heeft betaald hetwelk hij uit hoofde van overeenkomst is verschuldigd en voortvloeit uit de rechtsverhouding met Aarion Schoonmaakmarkt.
Aarion Schoonmaakmarkt kan bij uitblijven van tijdige nakoming van betaling door afnemer zonder ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden en geleverde zaken zonder verschuldigd raken van een (schade)vergoeding terugnemen, alsdan verleent afnemer Aarion Schoonmaakmarkt de vrije toegang tot deze zaken.

Artikel 6 - Reclames en aansprakelijkheid
Bij beschadiging of andere gebreken aan de geleverde zaak dient afnemer daarvan terstond, althans binnen bekwame tijd, Aarion Schoonmaakmarkt in kennis te stellen. Bekwame tijd is een periode van 24 uur vanaf het tijdstip van ontvangst.
De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien afnemer in gebreke is gebleven het onderzoek en/of kennisgeving te doen als bedoeld in lid 6.1
Aarion Schoonmaakmarkt staat in voor zowel de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken, als voor de kwaliteit van haar dienstverlening, behoudens in geval van
- niet in acht nemen door afnemer van voorschriften of aanwijzingen
- een ander dan normaal gebruik
Geringe afwijkingen in kleur, kwaliteit, dikte etc, vormen geen reden geleverde nieuwe zaken te weigeren. Ondergeschikte wijzigingen vormen evenmin redenen tot weigering van leveringen.
Voor zover op Aarion Schoonmaakmarkt enige aansprakelijkheid rust, reikt deze nimmer verder dan tot de onder artikel 6.3 genoemde verplichting.
Voor directe of indirecte schade van door haar geleverde zaken en/of diensten is Aarion Schoonmaakmarkt niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
Het bedrag van de aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de waarde van het factuurbedrag, tenzij de aansprakelijkheid door een verzekering is gedekt, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor de verzekering dekking biedt vermeerderd met het eigen risico van Aarion Schoonmaakmarkt .
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Aarion Schoonmaakmarkt de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
Retourzending van geleverde goederen kan alleen gefrankeerd geschieden, voor risico van afnemer en na de schriftelijke toestemming of toestemming per email van Aarion Schoonmaakmarkt . Deze retourzending moet binnen vijf werkdagen na verkrijging van de toestemming gefrankeerd aan het adres van Aarion Schoonmaakmarkt geschieden. Afnemer moet voor zorgvuldige verpakking en verzending zorgen. Beschadigde en geopende goederen worden niet door Aarion Schoonmaakmarkt retour genomen of gecrediteerd.

Fakebestellingen
Wij werken samen met de politie en van alle fakebestellingen en elke poging tot oplichting wordt aangifte gedaan. Aarion Schoonmaakmarkt verstrekt alle informatie aan de politie die van belang kan zijn voor het onderzoek ten aanzien van een fakebestelling.

Artikel 7 - Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Aarion Schoonmaakmarkt , dan wel tussen Aarion Schoonmaakmarkt en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Aarion Schoonmaakmarkt , is Aarion Schoonmaakmarkt niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Aarion Schoonmaakmarkt .

Artikel 8 - Overmacht
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat op dat gebied in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Aarion Schoonmaakmarkt heeft het recht bij overmacht haar verplichtingen op te schorten, het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, dan wel wijziging van de overeenkomst te vorderen. In geen geval is Aarion  Schoonmaakmarkt bij overmacht gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
Aarion Schoonmaakmarkt zal afnemer zo spoedig mogelijk in kennis stellen van een feit of omstandigheid als bedoeld in artikel 8.1.
Bij bewaring, gebruik en bewerking van zaken van door afnemer aan Aarion Schoonmaakmarkt toevertrouwde zaken, neemt zij de normale zorg daarvoor in acht. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Aarion Schoonmaakmarkt blijft afnemer voor de in bewaring gegeven zaken aansprakelijk, waartoe afnemer zich afdoende verzekerd.

Artikel 9 - Diversen
Indien u aan Aarion Schoonmaakmarkt schriftelijk opgave doet van een adres, is Aarion Schoonmaakmarkt gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Aarion Schoonmaakmarkt schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Wanneer door Aarion Schoonmaakmarkt gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Aarion Schoonmaakmarkt deze Voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Aarion Schoonmaakmarkt in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Aarion Schoonmaakmarkt vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Aarion Schoonmaakmarkt is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Groningen, tenzij dwingende rechtsregels zich daartegen verzetten.